Langsung ke konten utama

Postingan

Contoh Soal Bahasa Indonesia kelas 6 SD beserta kunci jawaban kurikulum Merdeka Semester 2

Pilihlah jawaban A, B, C, atau D dengan memberi tanda (X) pada tiap jawaban yang benar! 1. Apa yang dimaksud dengan sinonim? A. Kata-kata yang memiliki arti yang berlawanan B. Kata-kata yang memiliki arti yang sama C. Kata-kata yang memiliki arti ganda D. Kata-kata yang tidak memiliki arti 2. Mana yang bukan jenis teks dalam bahasa Indonesia? A. Deskriptif B. Naratif C. Fabel D. Eksposisi 3. Berikut adalah contoh kalimat pasif, kecuali: A. Roti dibeli oleh ibu. B. Bola ditendang oleh anak. C. Anjing mengejar kucing. D. Rumah dibangun oleh tukang. 4. Apa ciri utama cerita fabel? A. Menggunakan tokoh-tokoh manusia biasa. B. Pesan moral terdapat di akhir cerita. C. Kisahnya berkaitan dengan kehidupan nyata. D. Tidak mengandung unsur fantasi. 5. Mana di antara berikut ini adalah contoh kata benda? A. Berlari B. Cepat C. Anjing D. Tidur 6. Apa yang dimaksud dengan kata kerja? A. Kata yang menjelaskan sifat objek B. Kata yang menyatakan tindakan atau keadaan C. Kata yang menjelaskan hubung

Soal dan Jawaban Ulangan Harian PKn Kurikulum Merdeka Kelas 3 SD Semester Genap 2024

Bacalah cerita pendek di bawah ini dengan seksama untuk menjawab beberapa pertanyaan! Indahnya Kebersamaan dalam Perbedaan Keyakinan Di salah satu sudut desa maju, berdiri kokoh sekolah asri. Menentramkan bagi segenap murid dan guru. Yang istimewa dari Sekolah Dasar ini, ada murid-murid yang berasal dari berbagai agama. Mereka belajar bersama, bermain bersama, dan saling menghargai satu sama lain. Di antara mereka ada tiga sahabat yang sangat dekat: Santoso, Maya, dan Santi.   Santoso adalah anak yang beragama Islam. Ia selalu tekun mengerjakan sholat tepat waktu. Maya adalah anak yang beragama Kristen. Dia senang membawa buku-buku cerita Alkitab dan berbagi kisah tentang kasih Tuhan kepada teman-temannya. Santi adalah anak yang beragama Hindu. Dia selalu membawa bunga sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa.   Suatu hari, saat istirahat, mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang di halaman sekolah. Mereka berbicara tentang perbedaan agama mereka. Santi bertanya, &quo

Soal Soal Sumatif Akhir Semester Ganjil 2023/2024 Pelajaran Seni Musik pada Kelas 2 SD

I. Berilah tanda (x) pada huruf a, b, dan c pada jawaban yang paling benar! 1. Bunyi terdiri dari dua jenis, yaitu……….. a. Bunyi seruling dan bunyi gitar b. Bunyi kucing dan bunyi sapi c. Bunyi alam dan bunyi buatan 2. Bunyi kucing……….. a. Meong-meong                            b.Tik-tik                c. Dher-dher 3. Tonton video diatas, yaitu orang sedang bermain........... a. Harmonika                         b. Piano                        c. Tamborin 4. Dher-dher-dher adalah bunyi……….. a. Hujan                                  b. Petir                                    c. Kereta 5. Bunyi burung adalah……….. a. Wek-wek-wek                    b. Kukuruyuk                          c. Cit-cit-cit 6. Alat musik ritmis adalah alat musik yang……….. a. Memiliki nada                    b. Tidak memiliki nada c. Tidak memiliki irama 7. Contoh alat musik ritmis adalah……….. a. Drum                                  b. Terompet                           c. Suling 8. Tonton video diata

Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil Tapel 2023/2024 Bahasa Madura

I. Pasange lang-kaleng (X) aksara, a,b otaba c e adha’na jawaban se bendher ! 1. Mon alakone areng-bareng, kalakowan se malarat ekarassa............ a. Dhammang              b. Gampang                           c. Berra’ 2. Baja apa se nyapoda Amira? Oca’ baja ebaca kalaban sowara.............. a. Berra’ --- dhammang          b. Berra’ --- berra’                 c. Dhammang --- dhammang 3. Ret- moret se asakola biyasana melle kakanan e ................. a. Berung            b. Pasar              c. Toko 4. Oca’ lekkas artena.................. a. Duli                            b. Santa’              c. Ceppet 5. Kaula ngakan nase’ jagung Basana oca’ ngakan iye area ............. a. Neddha                              b. Adha’ar           c. Ayukul 6. Bulan pornama ngombarra dhari ............... a.Bara’                          b. Temor              c. Mor lao’ 7. Paleng senneng tor lebur amaen tek-keteggan e bakto................ a. Panas are                b. Petteng bu

Asesmen Semester Ganjil 2023/2024 PKn Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka

  I.Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b, dan c jawaban yang benar! 1.Simbol sila kedua dari Pancasila adalah..... a.Bintang      b.Padi dan kapas                                       c.Rantai 2.Kemanusiaan yang adil dan beradap merupakan bunyi sila ke.... a. Pertama                    b. Kedua                       c. Ketiga 3.Penerapan sila pertama pacasila ditunjukkan pada gambar.... a.Rantai                                      b.Bintang                                  c.Padi dan kapas 4.Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga pancasila. Bunyi sila ketiga pancasila adalah.... a.Kemanusiaan yang adil dan beradap b.Persatuan Indonesia c.Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya waratan dan perwakilan. 5.Setelah bangun tidur Mira membantu ibu membersihkan.... a.Tempat tidur              b.Nonton tv                   c.Makan malam 6.Setiap simbol pancasila memiliki makna. Hubungan simbol pada gambar dengan buny